Regulamin

1. Postanowienia Ogólne 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.parysfurs.pl prowadzony jest przez Ryszarda Matusiaka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PARYS - FURS” Ryszard Matusiak, Nowa Wieś, ul. Polna 30D, 05-806 Komorów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 534-197-72-01, REGON 013073173, adres poczty elektronicznej futra@parysfurs.pl
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Definicje:
  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  4. Kodeks Cywilny–ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Towar / produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.sklep.parysfurs.pl
  7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny na www.sklep.parysfurs.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  8. Sprzedawca / usługodawca – Ryszard Matusiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PARYS - FURS” Ryszard Matusiak, Nowa Wieś, ul. Polna 30D, 05-806 Komorów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 534-197-72-01, REGON 013073173, adres poczty elektronicznej futra@parysfurs.pl
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy Ryszardem Matusiakiem  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  11. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

     Odpłatność:

     Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

     Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Zamówienia złożone po godzinie 16, w sobotę, niedziele i święto będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą , które będą dołączane do przesyłek.

5. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. ING BANK ŚLĄSKI O/ PRUSZKÓW

             63 1050 1924 1000 0090 6123 4010   

              "Parys-Furs" Ryszard Matusiak, ul.Polna 30D, Nowa Wieś, 05-806 Komorów                        NIP 5341977201     W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienia nr..... "               

 3.  Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. 

https://static.shoper.pl/platnosci/payments-with-cards.png

 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.
 2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  1. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości), NIP: 779-23-08-495. 
  2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Blue Media S.A.
 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 2. Paczka kurierska mała (koszt transportu 17 zł);
 3. Paczka kurierska mała pobraniowa (koszt transportu 21zł).
 1.  Klient może odebrać zakupione produkty osobiście w Sklepie stacjonarnym „Parys- Furs” ul. Kołłątaja 9/10, 50-006 Wrocław lub w siedzibie firmy pod adresem: „Parys-Furs”,  ul. Polna 30D, Nowa Wieś, 05-806 Komorów.
 2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób: czas realizacji zamówienia + czas wysyłki.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 Sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl z siedzibą firmy: Nowa Wieś, ul. Polna 30D, 05-806 Komorów gwarantuje dostarczenie rzeczy bez wad (art.12 ust.1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (art.12 ust.1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta).

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

 1. Sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu www.sklep.parysfurs.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: „PARYS – FURS”, Nowa Wieś, ul. Polna 30D, 05-806 Komorów, mailowo pod adres futra@parysfurs.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep www.sklep.parysfurs.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje związane z zamówieniami:

 1. Sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
  niniejszego Regulaminu należy kierować na adres futra@parysfurs.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl  sprzedaje produkty produkcyjno-handlowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez wskazany okres.

Reklamacje dotyczące Towarów:

 1. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (z uwagi na obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad (art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach
  konsumenta).
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres futra@parysfurs.pl Podmiot prowadzący sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Podmiot prowadzący sklep internetowy www.sklep.parysfurs.pl  sprzedaje produkty produkcyjno-handlowe. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez wskazany okres.

 

Towar jest objęty 12 miesięczną gwarancja. Z należyta starannością Klient  zobowiązują się przestrzegać w trakcie użytkowania i konserwacji określonych zasad, pozwoli to uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz wydłuży to okres używania i zachowania właściwego wyglądu futra.

 

1. Unikać zamoknięcia wyrobu.

2. Nigdy nie zostawiaj wyrobu w miejscach nasłonecznionych.

3. Nie prasuj podszewki. Prasowanie podszewki w gotowym wyrobie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu.

4. Zawsze używaj odpowiedniego wieszaka, aby uniknąć deformacji.

5. Przechowuj wyrób tylko w workach bawełnianych (nigdy plastikowych), w miejscach suchych, ciemnych i przewiewnych.

6. Ostrożnie używaj szminki, perfum, lakierów, pudru, dezodorantu i kremów gdyż mogą pozostawić trwałe plamy.

7. Nie używaj żadnych środków i substancji czyszczących, gdyż mogą uszkodzić lub zniszczyć wyrób.

8. W okresie letnim zabezpiecz wyrób środkami owadobójczymi.

9. Czyszczenie, konserwację i renowację wyrobu zawsze zlecaj wyspecjalizowanym zakładom usługowym.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (mailowo: futra@parysfurs.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
  wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 14 dni
  odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
  przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
  usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres wysyłki w sytuacji odstąpienia od umowy: „PARYS – FURS”, Nowa Wieś, ul. Polna 30D, 05-806 Komorów. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Warunkiem jest, że został poinformowany przez przedsiębiorcę o tym fakcie, co niniejszym czynimy w regulaminie sklepu www.sklep.parysfurs.pl. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Własność intelektualna

   1. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zdjęć oraz tekstów bez zgody sklepu jest zabronione. Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są własnością " Parys Furs" Ryszard Matusiak – kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. Nr 24 poz. 83, sprost Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170

    2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.parysfurs.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl